SMS jízdenky | Ostrava

Dopravní podnik města Ostrava a.s.

zavedl od 1. listopadu 2012 nový, bezpečnější způsob prodeje SMS jízdenek. Nově budou cestující objednávat SMS jízdenky pouze použitím jediného telefonního čísla a druh objednávané jízdenky rozliší tvarem textu zprávy.

Nemám jízdenku! Co teď? Koupím si SMS jízdenku.
SMS jízdenka je jízdenka zakoupená prostřednictvím mobilního komunikačního zařízení ve formě SMS zprávy.
Základní podmínkou pro nákup SMS jízdenky je aktivace služby Prémium SMS u mobilního operátora majitele mobilního komunikačního zařízení.
SMS jízdenku lze získat pouze se SIM kartou českých mobilních operátorů (Telefónica O2, T-Mobile, Vodafone).
Pomocí služby SMS JÍZDENKY je možno si v Ostravě zakoupit 70minutovou přestupní jízdenku, a to
1) nezlevněnou pro dospělé nebo
2) zlevněnou pro děti od 6 do dovršení 15 let*.
 * Zlevněná SMS jízdenka je také určena pro přepravu psů a zavazadel.
Výsledná cena za SMS jízdenky je součtem
1) ceny 70minutové přestupní SMS jízdenky
     (nezlevněná pro dospělé - 27 Kč)
     (zlevněná pro děti, psy a zavazadla - 13 Kč)
     podle platného tarifu Dopravního podniku Ostrava a.s. a
2) ceny SMS zprávy, zpoplatněné podle tarifu,
     který má cestující nastaven u svého mobilního operátora.
SMS jízdenka platí pouze ve spojích Dopravního podniku Ostrava a.s.

Uchovávání telefonního čísla

Při zakoupení SMS jízdenky bude za účelem vystavení jízdenky v informačním systému automatizovaně zpracováno telefonní číslo, ze kterého je SMS jízdenka zakoupena. Službu provozuje společnost CROWSNEST NET a.s. a technicky ji zajišťuje společnost ERIKA, a.s. (www.erika-as.cz). Poskytnutí údajů není povinné, ale bez poskytnutí telefonního čísla není zakoupení SMS jízdenky technicky proveditelné. Informace budou zpracovávány po dobu 3 měsíců a mimo zpracovatele k nim bude mít přístup jen DPO. Zakoupením SMS jízdenky vyjadřuje kupující souhlas se zpracováním telefonního čísla, ze kterého byla jízdenka zakoupena.

Postup při nákupu SMS jízdenky:
Cestující napíše jednoduchou textovou zprávu ve znění:

DPO70
 (pro nákup nezlevněné 70minutové přestupní jízdenky pro dospělé) nebo

DPO70Z
 (pro nákup zlevněné 70minutové přestupní jízdenky pro děti, psy a zavazadla)

 a odešle ji na telefonní číslo 902 06.
Přibližně 2 minuty od odeslání SMS zprávy cestující obdrží SMS jízdenku.


Cestující je povinen nastoupit do vozidla s již doručenou SMS jízdenkou ve svém mobilním komunikačním zařízení. V případě, že cestující na mobilní komunikační zařízení SMS jízdenku neobdrží, je povinen si pořídit pro uzavření přepravní smlouvy jiný jízdní doklad. V opačném případě bude považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu. Na nedoručenou SMS jízdenku má právo podat reklamaci (viz Reklamace).

 Jak vypadá SMS jízdenka?

Po zaslání textové zprávy vyčkejte na odpověď a přibližně do 2 minut obdržíte SMS jízdenku s vymezenou dobou její platnosti (70 minut). V textu obdržené SMS jízdenky jsou dále uvedeny informace: označení dopravce, druh a cena jízdenky, doba platnosti, HASH kód, kontrolní kód SMS jízdenky, upozornění.

Vzor SMS jízdenky:
 DP Ostrava
 Jízdenka přestupní 27 Kč
 Platnost:
 od: 1. 10. 12 16:20
 do: 1. 10. 12 17:30
 QRYdtdom/361406
 Platí jen ve spojích DP Ostrava.

Smazal jsem platnou jízdenku. Co teď?

V případě smazání SMS jízdenky v době její platnosti lze získat duplikát za poplatek 3 Kč, a to následovně:
Cestující napíše textovou zprávu ve znění: DPO
Text odešle cestující na telefonní číslo: 900 06 03 (poslední dvojčíslí určuje cenu duplikátu)
Cestujícímu budou doručeny duplikáty všech aktuálně platných SMS jízdenek doručených na stejné telefonní číslo.

Vzor textu duplikátu SMS jízdenky:
 (DUPLIKAT)
 DP Ostrava
 Jízdenka přestupní 27 Kč
 Platnost
 od: 1. 10. 12 16:20
 do: 1. 10. 12 17:30
 QRYdtdom/361406
 Platí jen ve spojích DP Ostrava.

Jak cestovat dále po uplynutí platnosti SMS jízdenky?
Chce-li cestující pokračovat v cestě, je povinen nejpozději v čase ukončení platnosti krátkodobé jízdenky nebo SMS jízdenky označit si jízdenku další, nebo mít doručenu novou SMS jízdenku.

Mám dlouhodobou časovou jízdenku,
ale chci jet mimo tarifní zóny její platnosti.
Chce-li držitel dlouhodobé časové jízdenky vyjet za zónu platnosti své časové jízdenky, je povinen označit si krátkodobou jízdenku nebo mít doručenu SMS jízdenku pro další jízdu v hraniční zastávce zóny, do které vjíždí.

Přepravní kontrola

Cestující je povinen umožnit pověřené osobě dopravce řádnou kontrolu platnosti SMS jízdenky tím, že na její výzvu předloží k nahlédnutí, pro ověření všech potřebných dat, mobilní komunikační zařízení, v němž je SMS jízdenka uložena. Při podezření, že je tato jízdenka neplatná, má možnost přepravní kontrolor odeslat vlastníkovi mobilního čísla i sobě kontrolní SMS. Neumožní-li cestující řádnou kontrolu SMS jízdenky, je při přepravní kontrole považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu.

SMS jízdenka je neplatná:
uplynula-li doba její platnosti,
nebyla-li zaslána smluvním distributorem dopravce,
byla-li jakkoli upravována, přepisována, nebo s ní bylo jinak manipulováno,
nelze-li z příčin na straně cestujícího ověřit její platnost,
odeslal-li cestující SMS pro nákup jízdenky v době výkonu přepravní kontroly,
není-li SMS jízdenka na základě přiděleného kódu při přepravní kontrole v databázi jízdenek nalezena,
nedodržel-li cestující podmínky stanovené pro její použití Tarifem pro přepravu cestujících nebo Smluvními přepravními podmínkami.

V autobusové a trolejbusové dopravě v době od 20:00 do 4:00 hod je cestující povinen nastupovat pouze předními dveřmi a předložit řidiči ke kontrole platný jízdní doklad, v případě SMS jízdenky umožnit řidiči kontrolu celé textové zprávy SMS jízdenky.

Daňový doklad

Doklad o zaplacení (daňový doklad) je možné vystavit v elektronické podobě na internetových stránkách www.smsjizdenky.dpo.cz, a to pouze do 90 kalendářních dnů ode dne zakoupení SMS jízdenky. Cestujícímu je umožněn prostřednictvím zadání kódu a telefonního čísla použitého pro nákup SMS jízdenky přístup do systému, který obsahuje kompletní seznam vystavených SMS jízdenek na dané telefonní číslo. Potvrzením výběru SMS jízdenky nebo daného časového období se zobrazí elektronický doklado zaplacení, který lze vytisknout.

Reklamace

Reklamaci SMS jízdenky může cestující uplatnit písemně na formuláři, který je k dispozici ve všech prodejnách jízdních dokladů dopravce, nebo vyplně-ním reklamačního protokolu, který je dostupný na internetových stránkách www.smsjizdenky.dpo.cz

Cestující je oprávněn reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne vadného poskytnutí služby, jinak právo na reklamaci zanikne. Reklamace vyřizuje poskytovatel služby, kterým je firma ERIKA, a.s.