SMS jízdenky | Olomouc

CESTOVÁNÍ S SMS JÍZDENKOU v Olomouci

SMS jízdenka je jízdenka zakoupená prostřednictvím mobilního komunikačního zařízení ve formě SMS zprávy.
Základní podmínkou pro nákup SMS jízdenky je aktivace služby Premium SMS u mobilního operátora majitele mobilního komunikačního zařízení.
SMS jízdenku lze získat pouze se SIM kartou českých mobilních operátorů.
Pomocí služby SMS jízdenky je možné si v Olomouci zakoupit jízdenku s platností 50/70 minut (pracovní/ostatní dny) v ceně 18 Kč (nezlevněnou). Jednotlivou zlevněnou jízdenku zakoupit nelze.
SMS jízdenka platí pouze ve spojích Dopravního podniku města Olomouce a.s., tj. na linkách č. 1 až 111.


Uchovávání telefonního čísla

Při zakoupení SMS jízdenky bude za účelem vystavení jízdenky v informačním systému automatizovaně zpracováno telefonní číslo, ze kterého je SMS jízdenka zakoupena. Službu provozuje společnost DIRECT pay, s.r.o. s technickou podporou společnosti Erika, a.s. (www.erika-as.cz). Poskytnutí údajů není povinné, ale bez poskytnutí telefonního čísla není zakoupení SMS jízdenky technicky proveditelné. Informace budou zpracovávány po dobu 3 měsíců a mimo zpracovatele k nim bude mít přístup jen DPMO. Zakoupením SMS jízdenky vyjadřuje kupující souhlas se zpracováním telefonního čísla, ze kterého byla jízdenka zakoupena.


Postup při nákupu SMS jízdenky:
Cestující napíše textovou zprávu ve znění: DPMO
Text odešle na telefonní číslo 90206
Přibližně 2 minuty od odeslání SMS zprávy cestující obdrží SMS jízdenku.

Cestující je povinen nastoupit do vozidla s již doručenou SMS jízdenkou ve svém mobilním komunikačním zařízení. V případě, že cestující na mobilní komunikační zařízení SMS jízdenku neobdrží, je povinen si pořídit pro přepravu jiný jízdní doklad. V opačném případě bude považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu. Na nedoručenou SMS jízdenku má právo podat reklamaci (viz Reklamace).


Náležitosti SMS jízdenky

Po zaslání textové zprávy vyčkejte na odpověď a přibližně do 2 minut obdržíte SMS jízdenku s vymezenou dobou její platnosti. V textu obdržené SMS jízdenky jsou dále uvedeny informace: označení dopravce, druh a cena jízdenky, doba platnosti, HASH kód, kontrolní kód SMS jízdenky, upozornění.

Vzor SMS jízdenky:
DP m. Olomouce, a.s.
SMS jizdenka
prestupni 18 Kc
Platnost:
Od: 3.9.12 15:03
Do: 3.9.12 15:53
Pouze linky DPMO 1 az 111
mXpay6d5E/207885


Duplikát SMS jízdenky

V případě smazání SMS jízdenky v době její platnosti lze získat duplikát za poplatek 3 Kč, a to následovně:
cestující napíše textovou zprávu ve znění: DPMO
text odešle cestující na telefonní číslo: 900 06 03 (poslední dvojčíslí určuje cenu duplikátu)
cestujícímu budou doručeny duplikáty všech aktuálně platných SMS jízdenek doručených na stejné telefonní číslo.

Vzor textu duplikátu SMS jízdenky:
(DUPLIKAT)
DP m. Olomouce, a.s.
SMS jizdenka
prestupni 18 Kc
Platnost:
Od: 3.9.12 15:03
Do: 3.9.12 15:53
Pouze linky DPMO 1 az 111
mXpay6d5E/207885


Přepravní kontrola

Cestující je povinen k ověření platnosti SMS jízdenky předložit pověřené osobě mobilní komunikační zařízení, ze kterého byla SMS jízdenka zakoupena pro ověření veškerých přijatých dat SMS jízdenky, nejen samotný text přijaté SMS jízdenky, ale rovněž SMS zprávu o provedené kontrole SMS jízdenky a tím umožnit ověření platnosti SMS jízdenky. Neumožní-li cestující řádnou kontrolu SMS jízdenky, je při přepravní kontrole považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu.

SMS jízdenka je neplatná pokud:
uplynula doba její platnosti,
nebyla zaslána poskytovatelem služby SMS jízdenek dopravce,
byla jakkoliv upravována, přepisována, přeposlána nebo s ní bylo jinak manipulováno,
nebyla platná v době kontroly,
nelze z příčin na straně cestujícího ověřit její platnost,
cestující odeslal objednávku na nákup SMS jízdenky až po nástupu do vozidla,
cestující nedodržel podmínky stanovené pro její použití Tarifem IDSOK nebo těmito SPP IDSOK,
není SMS jízdenka při přepravní kontrole na základě přiděleného kódu nalezena v databázi zakoupených jízdenek.

Na nočních autobusových linkách s nástupem předními dveřmi je cestující povinen bez vyzvání předložit řidiči vozidla ke kontrole mobilní komunikační zařízení se zobrazeným textem SMS jízdenky.


Daňový doklad

Doklad o zaplacení (daňový doklad) je možné vystavit v elektronické podobě na internetových stránkách smsjizdenka.dpmo.cz, a to nejpozději do 3 měsíců od data zakoupení SMS jízdenky. Cestujícímu je umožněn prostřednictvím zadání kódu a telefonního čísla použitého pro nákup SMS jízdenky přístup do systému, který obsahuje kompletní seznam vystavených SMS jízdenek na dané telefonní číslo. Potvrzením výběru SMS jízdenky nebo daného časového období se zobrazí elektronický doklad o zaplacení, který lze vytisknout.


Reklamace

Reklamaci SMS jízdenky může cestující uplatnit písemně na formuláři, který je k dispozici ve všech prodejnách jízdních dokladů dopravce, nebo vyplněním reklamačního protokolu, který je dostupný na internetových stránkách smsjizdenka.dpmo.cz.

Cestující je oprávněn reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne vadného poskytnutí služby, jinak právo na reklamaci zanikne. Reklamace vyřizuje společnost ERIKA, a.s. (www.erika-as.cz).

Více informací naleznete na www.dpmo.cz.